Βιβλιοθήκη

Αποτελέσματα 

Ενδεικτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων ολοκληρωμένων αιτήσεων του Ν.4738/2020. Παρακάτω απεικονίζονται μερικές από τις συμβάσεις που έχει πετύχει το γραφείο μας τόσο σε διμερείς  (ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ) διαδικασίες όσο 
και σε πολυμερείς  (ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα) .

Επιτυχείς Συμβάσεις με ΑΑΔΕ

Επιτυχείς Συμβάσεις με ΕΦΚΑ