Ενδιαφέρον


Δεύτερη Ευκαρία

Η επιχειρηματικότητα και η ανάληψη κινδύνου (ρίσκο) σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, τους αστάθμητους και έκτακτους παράγοντες του οικονομικού περιβάλλοντος αυξάνει τις πιθανότητες σώρευσης υποχρεώσεων που οι Φυσικές ή Νομικές οντότητες αδυνατούν βραχυπρόθεσμα να ικανοποιήσουν δυσκολεύοντας την καθημερινή τους λειτουργία και απειλώντας την βιωσιμότητά τους.

    Ο Ν.4738/2020 σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε σωρευμένες ή τρέχουσες οφειλές με ένα βιώσιμο τρόπο και σε βάθος χρόνου ( έως 240 δόσεις για Δημόσιο και έως 420 δόσεις για ΧΠΙ) έτσι ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε την βιώσιμη οικονομική σας ανάπτυξη ως Φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο.

       Ενδιαφέρον
Ν.4738/2020

Διαδικασία ρύθμισης:
Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους.

Οφέλη από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών:
Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστέλλονται οι κατασχέσεις λογαριασμών και οι πλειστηριασμοί, δηλαδή τα αναγκαστικά μέτρα και οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 18 Ν.4738/2020).

Οφέλη από την ρύθμιση οφειλών βάση των διατάξεων του Ν. 4738/2020:

Ο Νόμος 4738/2020 προβλέπει τη διαγραφή βασικής οφειλής, προστίμων προσαυξήσεων, τόκων εκπρόθεσμης καταβολής Δημοσίου - ΦΚΑ και τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών.

Οι σημαντικότεροι κανόνες για τη «διαγραφή» οφειλής είναι:

  • Πραγματική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών, καθώς και η εμπορική αξία της περιουσίας, να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.
  • Διαγραφή έως 75% της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών.
  • Διαγραφή έως 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας, για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).
  • Διαγραφή έως 95% των προστίμων του Δημοσίου και 85% προσαυξήσεων-τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του Δημοσίου και ΦΚΑ.
  • Απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

*Πιστωτές: Αφορά οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράτονται απο την Φορολογική Διοίκηση. 


Διαπραγμάτευση με Χ.Π.Ι

Αναλαμβάνουμε διαπραγματέυσεις με Χρηματοπιστωτικά Ιδρυμάτα σε ευάλωτους οφειλέτες με πιθανές διαγραφές προστίμων – προσαυξήσεων (τόκων, τόκων υπερημερίας), καθώς και μείωση της βασικής οφειλής σε συνδιασμό με την αίτηση του Ν.4738/2020.

 


Άρση δέσμευσης λογαριασμών 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αναλαμβάνουμε την ρύθμιση τυχόν οφειλών που δημιουργήθηκαν έπειτα απο την έναρξη των διαδικασιών του Ν.4738/2020 προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ), καθώς και την άρση δέσμευσης (αδρανοποίηση ) τραπεζικών λογαριασμών από ΑΑΔΕ – ΚΕΑΟ, που είχαν τεθεί πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης του Ν.4738/2020.